อิสานซอฟต์แวร์ปาร์ค

ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์กลางในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พันธกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่งเสริม

การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบครบวงจร

สนับสนุน

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้งานภาครัฐและเอกชน

ร่วมมือ

พันธกิจที่สอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัด

ทีมงาน

ผู้บริหาร

 • รศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล
  ผู้อำนวยการ
 • นางรุ่งทิพย์ สารวงษ์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 • นายอภิรชัย วงษ์ศรีวรพล
  รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
  apirachai@kku.ac.th

เจ้าหน้าที่

 • นางสาวกนกอร วรบุตร
  พนักงานการเงินและบัญชี
  kanokon@esswpark.org
 • นางสาวณัฐกานต์ หาวิชิต
  พนักงานประสานงานโครงการ
 • นางสาวนิตยา สายทอง
  พนักงานประสานงานโครงการ
  nittaya@esswpark.org
 • นางสาวมลธิชา ศรีบุญ
  พนักงานประสานงานโครงการ
  molticha@esswpark.org
 • นางกัลยา คงศรี
  พนักงานพัสดุและธุรการ
 • นายสุทิน พลตรี
  พนักงานขับรถ

ทีมงาน

Nanosoft Tech Co.Ltd.
Morange Solution Co.,Ltd.

ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารพิมลกลกิจ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043-202426 แฟกซ์ 043-202292 www.esswpark.org